Stáváš se navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal. Antoine de Saint-Exupéry

 

Společnost Laguna, z.s.

1. Název a sídlo spolku:

Společnost Laguna, z.s.
se sídlem na adrese: Luka pod Medníkem 79, Jílové u Prahy
IČO: 05733189

2. Znak spolku:

logo spolecnost laguna

Symbolem spolku je znak v podobě záchranného kruhu modrobílé barvy se žlutým lanem s hlavou papouška ara ararauna uprostřed kruhu a nápisem Společnost Laguna v bílých výsečích kruhu.

3. Působnost:

Společnost Laguna, z.s., má působnost po celé ČR.
Statutární orgán: předseda, jedná samostatně.

4. Účel spolku:

Ochrana zvířat v lidské péči, podpora chovatelství, pomoc zvířatům v nouzi, vzdělávací a poradenská činnost v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  1. Sdružovat chovatele a příznivce exotických i jiných zvířat a hájit jejich zájmy a potřeby.
  2. Umisťovat dle svých možností zvířata v nouzi, poskytovat jim odbornou péči a zajišťovat jejich náhradní ubytování.
  3. Vzdělávat chovatele zvířat i veřejnost v oblasti chovatelské i v oblasti života zvířat v přirozeném prostředí. Podporovat a šířit vědecké poznání přírodních zákonitostí zvláště se zaměřením na ochranu přírody, přírodních zdrojů, životního prostředí a ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat.

K dosažení těchto cílů pořádat mimo jiné členské schůze, přednášky, výstavy, zájezdy, vydávat informace a informační tiskoviny, organizovat prodeje, výměny či deponace zvířat a umocnit tímto kontakty mezi chovateli.
Spolupracovat s odbornými chovatelskými, ochranářskými a kulturními organizacemi obdobného zaměření u nás i v zahraničí.
K plnění výše uvedených cílů je možno zakládat v rámci spolku jednotlivé projekty.

5. Členství ve spolku:

Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
Fyzická/právnická osoba se stává členem spolku poté, co podá písemnou přihlášku do spolku a stvrdí svým podpisem svůj souhlas se stanovami a její přijetí je schváleno nejbližší členskou schůzí.

Zánik členství:

 • Vystoupením ze spolku na základě písemného oznámení, v němž bude uvedeno, ke kterému dni členství končí. K tomuto dni je člen povinen vypořádat veškeré své závazky, které vůči spolku má.
 • Vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pro hrubé porušení stanov.
 • Úmrtím fyzického člena nebo zánikem či vypovězením smlouvy u právnické osoby. 

Práva a povinnosti členů

Člen má právo:

 • Účastnit se chůzí a akcí pořádaných spolkem.
 • Užívat výhod plynoucích z členství a za stanovených podmínek užívat společného majetku.
 • Podávat návrhy, podněty a připomínky, popřípadě vyžadovat o nich hlasování na členské schůzi.
 • Hlasovat, volit a být volen do funkcí v orgánech spolku. 

Člen má povinnosti:

 • Aktivně se účastnit života spolku, dle svých možností podporovat zájmy spolku a dbát o jeho dobré jméno.
 • Dodržovat stanovy a řídit se usnesením členských a výborových schůzí.
 • Platit členské příspěvky.
 • Dodržovat zásady ochrany přírody dle platné legislativy a dbát na ohleduplný přístup ke zvířatům chovaných v lidské péči i ve volné přírodě. 

6. Orgány spolku Laguna:

 • členská schůze
 • výbor

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Řádnou členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za rok pozvánkou, která je rozeslána elektronickou poštou nejméně 14 dnů před jejich konáním na adresu, kterou člen sdělil. Na pozvánce musí být uvedeno datum, místo a hodina konání. První schůze v kalendářním roce je schůze výroční. Schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebná nadpoloviční většina členů, výbor do 7 dnů svolá schůzi novou. Termín náhradní schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po řádném termínu. Tato náhradní schůze se může platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Členská schůze schvaluje plán práce a rozpočet na daný rok, projedná a schvaluje práci výboru a ve čtyřletém cyklu (nerozhodne-li členská schůze jinak) volí členy výboru a členy kontrolního orgánu, stanovuje výši členského příspěvku na další rok.
Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů.
Všechna rozhodnutí členských schůzí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Zápis ze schůze se zpracuje písemně a je k dispozici všem členům na webových stránkách spolku.
V čele spolku je volený výbor, který musí být nejméně pětičlenný. Funkční období je pěl let. Bezprostředně po zvolení výboru si jeho členové zvolí představitele do jednotlivých funkcí. Činnost výboru během volebního období řídí předseda. Dalšími členy jsou místopředseda, jednatel, pokladník, matrikář a další členové výboru. Jednotlivé funkce nelze kumulovat. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda výboru.
Předseda zastupuje Lagunu navenek jako statutární orgán a to samostatně. Svolává a řídí členské schůze, svolává a řídí schůze výboru.
Místopředseda výboru zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. V případě zániku mandátu předsedy se stává statutárním orgánem spolku.
Jednatel koordinuje činnost výboru a spolkových akcí.
Pokladník spravuje finanční prostředky spolku.
Matrikář spolku vede veškeré osobní a další údaje členů a je povinen dodržovat platnou legislativu na ochranu osobních dat.
Výbor spolku jmenuje a odvolává vedení (koordinátory) jednotlivých projektů Laguny.

7. Zásady hospodaření:

Spolek není založen za účelem zisku. Přesto může mít příjmy členských příspěvků, z finančních darů, případně dotací a z akcí pořádaných spolkem, včetně provozní činnosti (vedlejší činnost). Tyto příjmy z vedlejší činnosti jsou určeny výhradně na podporu hlavní činnosti = cílů spolku.
Výbor spravuje majetek spolku během roku, dbá o jeho efektivní využívání v souladu s cíli a posláním spolku.
Finanční uzávěrku spolku schvaluje 1x ročně na výroční členské schůzi. Výroční členská schůze také rozhoduje o rozdělení případného zisku nebo o úhradě případné ztráty.

8. Zánik spolku:

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze svolané zvlášť pro tento účel, kde se musí sejít dvoutřetinová většina přítomných členů spolku, což se doloží podepsanou prezenční listinou. Na písemné pozvánce musí být tento účel uveden. Tatáž členská schůze rozhodne rovněž dvoutřetinovou většinou, jak bude naloženo s majetkem.
Dle zákona 82/2012 Sb. v platném znění.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 3.12.2016