You become responsible, forever, for what you have tamed. Antoine de Saint-Exupéry

 

Společnost Laguna, z.s. (Laguna organization)

1. Name of the organization and residence:

Společnost Laguna, z.s.  
Adress: Luka pod Medníkem 79, Jílové u Prahy
CIN: 05733189

2. Logo of the organization:

logo spolecnost laguna

The symbol of the association is an emblem in form of a blue-and-white lifebuoy with a yellow rope and with a blue-and-yellow macaw head in the middle and an inscription "Společnost Laguna" in the white sectors of the lifebuoy.

3. Activity:

Společnost Laguna, z.s., has coverage throughout the Czech Republic
Statutory authority: chairperson, acts independently.

4. The purpose of the association:

Protection of animals in human care, support of breeding, helping animals in need, educational and consulting activities in the field of environment and nature protection. 
The association will achieve this purpose by developing activities in the following areas:

  1. Associate breeders and supporters of exotic and other animals and defend their interests and needs.
  2. Place animals in need according to our possibilities, provide professional care and secure alternative housing.
  3. Educate animal breeders and the public, in the field of breeding and the life of animals in their natural environment. Support and spread the scientific knowledge of the laws of nature focusing especially on the protection of nature, natural recourses, environment and protection of rare and endangered species. 

To achieve those goals, we will organize membership meetings, lectures, exhibitions, trips, publish information and educational printed matter, organize sales, exchanges or deposition of animals and amplify the connection between breeders.
Cooperate with professional breeding, protecting and cultural organizations with a similar focus in our country and abroad.
It's possible to create individual projects within the organization, to fulfil those goals.

5. Membership:

People older than 18 years and legal entities can become members of the association.
Individual/legal person becomes a member of the association after submitting a written application to the association and confirms with his/her signature his/her consent with the statues and he/she is accepted in the next membership meeting.

Termination of membership:

 • By withdrawing from the association using a written notice, stating the day of the end of the membership. Before this day, the member is obliged to settle all obligations with the association.
 • Exclusion based on the decision of the membership meeting for violation of the statutes.
 • Úmrtím fyzického člena nebo zánikem či vypovězením smlouvy u právnické osoby.

 

Práva a povinnosti členů

Člen má právo:

 • Účastnit se chůzí a akcí pořádaných spolkem.
 • Užívat výhod plynoucích z členství a za stanovených podmínek užívat společného majetku.
 • Podávat návrhy, podněty a připomínky, popřípadě vyžadovat o nich hlasování na členské schůzi.
 • Hlasovat, volit a být volen do funkcí v orgánech spolku.

 

Člen má povinnosti:

 • Aktivně se účastnit života spolku, dle svých možností podporovat zájmy spolku a dbát o jeho dobré jméno.
 • Dodržovat stanovy a řídit se usnesením členských a výborových schůzí.
 • Platit členské příspěvky.
 • Dodržovat zásady ochrany přírody dle platné legislativy a dbát na ohleduplný přístup ke zvířatům chovaných v lidské péči i ve volné přírodě.

 

6. Orgány spolku Laguna:

 • členská schůze
 • výbor

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Řádnou členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za rok pozvánkou, která je rozeslána elektronickou poštou nejméně 14 dnů před jejich konáním na adresu, kterou člen sdělil. Na pozvánce musí být uvedeno datum, místo a hodina konání. První schůze v kalendářním roce je schůze výroční. Schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebná nadpoloviční většina členů, výbor do 7 dnů svolá schůzi novou. Termín náhradní schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po řádném termínu. Tato náhradní schůze se může platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Členská schůze schvaluje plán práce a rozpočet na daný rok, projedná a schvaluje práci výboru a ve čtyřletém cyklu (nerozhodne-li členská schůze jinak) volí členy výboru a členy kontrolního orgánu, stanovuje výši členského příspěvku na další rok.
Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů.
Všechna rozhodnutí členských schůzí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Zápis ze schůze se zpracuje písemně a je k dispozici všem členům na webových stránkách spolku.
V čele spolku je volený výbor, který musí být nejméně pětičlenný. Funkční období je pěl let. Bezprostředně po zvolení výboru si jeho členové zvolí představitele do jednotlivých funkcí. Činnost výboru během volebního období řídí předseda. Dalšími členy jsou místopředseda, jednatel, pokladník, matrikář a další členové výboru. Jednotlivé funkce nelze kumulovat. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda výboru.
Předseda zastupuje Lagunu navenek jako statutární orgán a to samostatně. Svolává a řídí členské schůze, svolává a řídí schůze výboru.
Místopředseda výboru zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. V případě zániku mandátu předsedy se stává statutárním orgánem spolku.
Jednatel koordinuje činnost výboru a spolkových akcí.
Pokladník spravuje finanční prostředky spolku.
Matrikář spolku vede veškeré osobní a další údaje členů a je povinen dodržovat platnou legislativu na ochranu osobních dat.
Výbor spolku jmenuje a odvolává vedení (koordinátory) jednotlivých projektů Laguny.

7. Zásady hospodaření:

Spolek není založen za účelem zisku. Přesto může mít příjmy členských příspěvků, z finančních darů, případně dotací a z akcí pořádaných spolkem, včetně provozní činnosti (vedlejší činnost). Tyto příjmy z vedlejší činnosti jsou určeny výhradně na podporu hlavní činnosti = cílů spolku.
Výbor spravuje majetek spolku během roku, dbá o jeho efektivní využívání v souladu s cíli a posláním spolku.
Finanční uzávěrku spolku schvaluje 1x ročně na výroční členské schůzi. Výroční členská schůze také rozhoduje o rozdělení případného zisku nebo o úhradě případné ztráty.

8. Zánik spolku:

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze svolané zvlášť pro tento účel, kde se musí sejít dvoutřetinová většina přítomných členů spolku, což se doloží podepsanou prezenční listinou. Na písemné pozvánce musí být tento účel uveden. Tatáž členská schůze rozhodne rovněž dvoutřetinovou většinou, jak bude naloženo s majetkem.
Dle zákona 82/2012 Sb. v platném znění.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 3.12.2016